Error
  • Error loading feed data

Bezuiniging op armoedegelden

 

Aan:                   het college en de leden van de gemeenteraad
                           p/a raadsgriffie@breda.nl

Betreft:               bezuiniging op armoedegelden

  

Breda, 29 oktober 2018

 Geachte leden van het college en gemeenteraad Breda,

Op de te bespreken begroting wordt flink bezuinigd op het sociale domein. Bezuinigingen zijn te verwachten op o.a.  de uitkering, bijzondere bijstand, bredapas en de sociale werkvoorziening. Wij begrijpen dat gemeente Breda meer uitgeeft dan verantwoord is. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Vanuit MiB2 willen wij nadrukkelijk opkomen voor de mensen met een minimuminkomen. De burgers in de meest kwetsbare positie. Door de opeenstapeling van bezuinigingen op regelingen komen juist mensen met lage sociaal economische status onder toenemende druk. Druk die de kwetsbaarheid verhoogt en juist zelfredzaamheid verlaagt. Druk die gevolgen heeft voor diverse levensterreinen van mensen, ook kinderen. De vraag is of voorgenomen kortingen op het sociale domein de juiste keuzes zijn met als doel te bezuinigen. Wij verwachten dat de effecten op de lange termijn zodanig zijn voor de mensen aan de onderkant van de samenleving dat het de gemeente juist extra gaat kosten. Plannen van een college varende onder de vlag van ‘lef en liefde’ zouden herkenbaar verbonden moeten zijn met en een antwoord moeten geven op maatschappelijke knelpunten.

Een andere ontwikkeling wat het nog zorgwekkender maakt voor de mensen op of onder het minimum is het feit dat  door te krappe subsidieplafonds en de procesvoering van de verschillende thematafels juist vrijwilligersorganisaties door bezuinigingen in de knel komen of in hun voortbestaan worden bedreigd. Terwijl zij zich juist inzetten voor mensen in de marge, zoals o.a. Voedselbank, Stichting Leergeld, Stichting Steungezin, Stichting Tientjes, Humanitas Regio Breda en theesalon de Struyck. We beseffen dat het een ingewikkeld proces is waarin de subsidie wordt verdeeld aan de verschillende tafels. Criteria en voorwaarden zijn helder geformuleerd aan de hand waarvan organisaties elkaar waarderen. Maar welke keuzes moeten gemaakt worden als er besloten is minder geld voor het sociale domein ter beschikking te stellen? Wie stelt hiervoor de criteria vast op basis waarvan het geld over alle tafels en onderling verdeeld wordt? Armoedebestrijding  en preventie is niet te verdelen in budgetten over losse tafels. Het vraagt een totaaloverzicht en visie over de thematafels heen gedragen door een gezamenlijke politieke visie op mensen in een kwetsbare positie.

Pastor Dorothé IJsseldijk,

 


voorzitter van MargeInBeeld2, namens:

Annahuis, Stichting Tientjes, Stichting Leergeld Breda, Voedselbank Breda, Vincentiusvereniging Breda, Stichting Meer met Minder, KBO kring Breda, Stichting WW Help ons Helpen, Diaconie Protestantse Gemeente Breda, Raad van Kerken Breda, Stichting Steungezin.nl, Hart voor Breda Noord, Mondiaal Centrum Breda, BudgetKracht, Stichting sinterklaas kindercomité (SSKB), Humanitas Regio Breda, Theesalon de Struyck.

Clientenbelang gestart

kijk voor persbericht op  breda.nl

Grip op Geld

Kijk op gripopgeldbreda.nl 

ongekende informatie over beheren en plannen wat je met je geld kan doen 

Werkconferentie Armoede bestrijding 19 oktober 2016

 

Werkconferentie Armoedebestrijding 2015

 Beschrijving van de conferentie.

 In het kader van de nationale armoede dag organiseerde Marge in Beeld in 2015, mede onder aanmoediging van de gemeente Breda, een conferentie over Armoede in Breda. 

Doelgroep  was met name ook de beroepskrachten en vrijwilligers werkzaam in dit domein.

 De conferentie, onder leiding van Marja Wittenbols, startte met lezingen door Professor Gabriels over ‘Armoede en politiek’ en Drs A. van der Schoot presenteerde het onderzoek ’Armoede onder vrouwen groeit snel’ gevolgd door een ervaringsverhaal van buitenlandse vrouwen.

 Daarna workshops met de thema’s; (On-)mogelijkheden van het armoede beleid in Breda, Spanningsveld tussen regelgeving, caseload en armoede, Etniciteit, gender en armoede, Bejegening van mensen in armoede.

 De aanbevelingen van de workshops werden voorgelegd aan het forum bestaande uit de sprekers, wethouder Marianne de Bie, Els van der Wal (directeur ATEA) , en Jeroen Berkhout (directeur IMW).

 Globale observaties over deze dag en de vragen die daarbij rijzen.

 -        Het aantal deelnemers was veel groter dan door de organisatoren verwacht; ruim 110.

 -        Bovendien was het aantal beroepskrachten uit de diverse organisaties groot.

 -        De thema’s van de sprekers en van de workshops waren aansprekend voor de deelnemers.

 -        Ook organisaties die niet primair gericht zijn op armoede ondersteuning,  worden met armoede problematiek, en de complexe regelgeving daaromtrent, geconfronteerd.

 -        Niet alleen betrokkenen in armoede maar ook de beroepskrachten en vrijwilligers worden geconfronteerd met de vele loketten, lappendekens van regelingen en versobering van het financiële vangnetten.

 -        MIB2 stelt zich de vraag of de verwachtingen van de deelnemende beroepskrachten wel werden ingelost? Gelet op de veelheid en diversiteit van alle tips en aanbevelingen uit de workshops, mag je concluderen dat binnen armoedebestrijding nog veel werk te verrichten is.

 -        Werden de vragen van de beroepskrachten, en misschien ook wel de door hen ervaren onmacht rondom hulpverlening bij armoede, adequaat geadresseerd?

 -        Zou volgend jaar een armoede conferentie kunnen worden georganiseerd door de gemeente. Daarmee kan de gemeente illustreren dat het gemeentelijk armoede beleid een gemeentelijk speerpunt is. Ook kan dan met meer diepgang ingespeeld worden op vragen (en misschien ook op frustraties) van beroepskrachten.

 -        De verwachtingen rondom het begrip “samenredzaamheid” moeten niet worden overschat.

 Resultaat en opvolging van de aanbevelingen door MIB2 en betrokken organisaties:

 Meer aandacht voor bejegening van mensen in armoede was een van de aanbevelingen. Door ATEA is al een begin gemaakt middels enige interne workshops hier over.

 De voorbereidingsgroep van MIB2 gaat in gesprek met de forumleden waarin de gemeente (wethouder de Bie), ATEA en IMW waren vertegenwoordigd over opvolging van de tips en aanbevelingen en hoe deze te implementeren in beleid.

  Workshops:

Register to read more...

Interview met vrijwilliger Hart voor Breda Noord

In Breda Noord is een klein protestants kerkje te vinden, waar het interview plaatsvond. Joost Slagboom werkt in opdracht van de Mattheuskerk en is actief in de Stichting Hart voor Breda Noord. Het gesprek is samen met de stagiaire Johanna van Haaften en vrijwilliger Gerard Heuts. Beiden vullen Joost aan. Ze vormen een hecht team. Joost wordt het schaap met vijf poten genoemd en de vrijwilligers worden onmisbaar genoemd.

       

Register to read more...

Interview met vrijwilliger HUMANITAS

Frans Dirks

In de Heuvel aan de Heemskerkstraat heb ik een afspraak met Frans Dirks, bestuursvoorzitter van Humanitas Regio Breda. Frans was net klaar met een vergadering en een lokaal verder begon alweer de volgende vergadering van vrijwilligers voor het maatjesproject. Frans had gelukkig even tijd om wat vragen te beantwoorden.

  

Register to read more...

Interview vrijwilliger met Steun Gezin

Voor het interview met steungezin.nl heb ik met Erwin Hoek afgesproken. Hij is bestuurslid van steungezin.nl. Ik was hem al bij het gebouw van Tientjes tegengekomen. Daar houden ze hun intakes. De website van steungezin ziet er erg mooi uit. De website is eigenlijk hun gebouw waarvan ze uit werken. Een mooi filmpje en leuke foto’s laten meteen zien dat het om een enthousiast en actief initiatief gaat.

Register to read more...

Interview met vrijwilliger Tientjes

Tientjes, Ron van Lemmeren

Voor het interview hadden we afgesproken bij het gebouw van Tientjes, het Rondeel, tegenover het Chassé. Er stopte net een busje met senioren die naar de bingo gingen. In het Rondeel was het een drukte van belang. Er was een bar waar het lekker naar koffie rook. Je ziet allerlei leeftijden. Aan de tafel zaten een groepje Surinaamse hapjes te eten. In de bank zag ik een andere bekende druk discussiëren. En aan de computers zag ik vrijwilligers van andere organisaties van MargeinBeeld2. Het maakte een gezellige actieve indruk. In het kantoortje ging ik in gesprek met Ron van Lemmeren. Bestuurslid van Tientjes.

   

Register to read more...

Interview met vrijwilliger Vincentius

Vincentius

Aan de straat Koele Mei in de wijk Doornbos-Linie staat een groot wit gebouw met daarop Kringloop DE VINCE. In dit gebouw heb ik een interview met een vrijwilliger van Vincentius. Bij de aankomst wordt ik gebracht naar een kamertje in het gebouw. Ik moet langs allerlei verschillende ruimtes met spullen. Ik moet langs een veelheid van ruimtes, in de ruimtes liggen: kleding, oude radio’s, stoelen, speelgoed en veel boeken. In elke ruimte is wel iemand bezig om de spullen te verdelen, te sorteren en te prijzen.Gelukkig heeft één vrijwilliger tijd om mijn vragen te beantwoorden. In het kamertje hangen allerlei portretten van uithet verleden van Vincentius. Ook hangen er een soort oorkondes van lang geleden. Er boven hangt een kruisbeeld.

Register to read more...

Voor Nieuwsbrief Arme Kant/ EVA november

Voor Nieuwsbrief Arme Kant/ EVA november

klik dan hier: http://www.armekant-eva.nl/publicaties/nieuwsbrief2014-6.html

collectieve ziektekostenverzekering

Klik op link

http://www.youtube.com/watch?v=hgZGiJ3vjf8